Aktivity

Vzácnym hosťom workshopu bol americký filozof, predstaviteľ pragmatizmu a filozofie estetiky profesor Richard Shusterman, ktorý pôsobí na Florida Atlantic University v USA. Prof. Shusterman predniesol príspevok s názvom „Art as Dramatization: Between Naturalism and Historicism.“

Hostiteľom a moderátorom workshopu bol prof. Emil Višňovský.

S profesorom Michalom Chabadom z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK sme diskutovali o naturalizme ako perspektíve nazerania na veci v súčasnej filozofii. V rozhovore sa dozviete viac o probléme ľudskej dôstojnosti, napĺňania potrieb či o šťastnom živote. Okrem toho zistíte, prečo drzí pubertiaci a pubertiačky kladú výborné (dokonca filozofické) otázky.

Prirodzenosť, cnosť, morálna norma: Naturalistické a konštruktivistické prístupy bol prvý workshop v rámci projektu APVV-22-0397: „Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne programy“ a konal sa 13. 10. 2023 na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Traja rečníci prezentovali svoje príspevky zo širšej oblasti naturalizmu a konštruktivizmu v normatívnej etike a metaetike.

Ak by sme si mysleli, že život je vždy hodnotný bez ohľadu na okolnosti, preto je morálne iba ostať žiť, odmietnutie liečby by vždy bolo nemorálne. To je však nezmysel, tvrdí filozof.