Vítame Vás na stránke výskumného projektu:

Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne filozofické programy (NATKON)

Anotácia:

Naturalizmus a konštruktivizmus tvoria v súčasnej filozofii najdiskutovanejšie myšlienkové prúdy. V ostatných dekádach sa stali dominantnými prístupmi k filozofii, ako aj v rámci väčšiny filozofických disciplín. Osvojenie si naturalistického a konštruktivistického prístupu vo filozofii prináša viaceré závažné dôsledky, na ktoré má projekt ambíciu reagovať. Výskum bude zameraný na vymedzenie jadra naturalizmu a konštruktivizmu, presné a systematické rozlíšenie ich hlavných typov, na identifikovanie a zhodnotenie ich hraníc a prienikov v širokej škále filozofických tém. Súčasťou projektu bude zohľadnenie relevantných výsledkov špeciálnovedného výskumu, ako aj poskytnutie novej dejinnofilozofickej perspektívy na naturalizmus a konštruktivizmus pomocou analýz ich historických zdrojov a najvýznamnejších kritík. Hlavný význam projektu bude spočívať v určení možností a limitov naturalizmu a konštruktivizmu ako metafilozofických programov, a najmä v preskúmaní ich možnej kompatibility v rámci širšej teoretickej perspektívy.

Riešiteľské pracovisko:

Katedra filozofie a dejín filozofie
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
811 02 Bratislava
e-mail: kfdf@fphil.uniba.sk

Zodpovedný riešiteľ:

Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.

Projekt bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-22-0397.