O projekte


Predmetom projektu je komplexná analýza naturalizmu a konštruktivizmu, ktoré v ostatných dekádach patria medzi dominantné programy vo filozofickom diskurze. Ambíciou projektu je kritická metafilozofická reflexia oboch prístupov tak k filozofii, ako aj k parciálnym témam v rámci jednotlivých filozofických oblastí. Hlavný význam projektu spočíva v určení možností a limitov naturalizmu a konštruktivizmu ako metafilozofických programov, a najmä v preskúmaní ich možnej kompatibility v rámci širšej teoretickej perspektívy.

Hlavným cieľom projektu je komplexný a kritický výskum povahy a východísk naturalizmu a konštruktivizmu, analýza súboru ich vzájomných vzťahov ako metafilozofických programov a analýza miery a spôsobu ich prenikania do jednotlivých filozofických disciplín. V rámci tohto zamerania budú vyhodnotené dôsledky vyplývajúce z prijatia naturalistického alebo konštruktivistického prístupu pre chápanie filozofie, vedeckého poznania a pre riešenie konkrétnych filozofických tém.

Základná hypotéza projektu je formulovaná takto:
„Pre realizáciu naturalistických a konštruktivistických prístupov je možné formulovať širšiu teoretickú perspektívu, ktorá je vnútorne konzistentná a v rámci ktorej oba prístupy vystupujú ako komplementárne.“

Parciálne ciele, ktoré sú identifikované v súlade s hlavnou hypotézou projektu:

  1. Systematicky preskúmať povahu naturalizmu a konštruktivizmu a klasifikovať ich podoby.
  2. Klasifikáciu súčasných naturalistických a konštruktivistických smerov podložiť analýzou ich historických zdrojov a kritík.
  3. Kriticky preskúmať a vyhodnotiť prínosy a riziká naturalistického a konštruktivistického prístupu pre redefinovanie povahy filozofie a pre konkrétne filozofické problémy v jednotlivých oblastiach.
  4. Interpretovať výsledky empirických vied, o ktoré sa opierajú pokusy o naturalizáciu tradičných filozofických tém. Posúdiť prijateľnosť interpretácie vedeckého poznania ako sociálno-kultúrneho konštruktu.

Časový harmonogram projektu:

Fáza A (1. 7. 2023 – 31. 12. 2024): konceptuálno-analytická práca a kritický výskum povahy naturalizmu a konštruktivizmu, vrátane ich historických zdrojov.

Fáza B (1. 1. 2025 – 31. 12. 2026): zameriavanie sa na vzájomné odlišnosti naturalizmu a konštruktivizmu a na ich prieniky v riešení parciálnych filozofických problémov.

Fáza C (1. 1. 2027 – 30. 6. 2027): vyhodnotenie a systematizácia parciálnych výsledkov z prvej a druhej fázy.