Riešitelia

Vedecky pôsobí v oblastiach dejín stredovekej filozofie, metafyziky, metaetiky a didaktiky filozofie. Vo výskume metafyziky sa venuje ontológii indivídua, v metaetike kognitivistickým prístupom so zameraním na neoaristotelovský etický naturalizmus, vo výskume stredovekej filozofie nazerá cez prizmu súčasných teórií na stredoveké ontologické a etické koncepcie. V projekte sa bude venovať problému vzťahu medzi naturálnymi faktami a morálnymi normami a povahe praktickej racionality v neoaristotelovskom etickom naturalizme, v kantovskom a v aristotelovskom konštruktivizme. Zohľadní tiež stredoveké etické teórie a ich pokusy vo vysvetlení morálnej normativity a povahy praktického rozumu.

Bude sa venovať klasickej pragmatistickej paradigme nonreduktívneho naturalizmu a neopragmatistickej paradigme interpretativizmu. Bude ukazovať ich význam pre súčasnú metafilozofiu. Vo svojom výskume poukáže na vzájomné vzťahy a kompatibilitu medzi naturalizmom a konštruktivizmom ako metafilozofických paradigiem so zameraním na prekonanie tradičných filozofických dualizmov.

 
Bude skúmať etické problémy v kontexte naturalizmu a konštruktivizmu, ich explanačných možností a limitov, ktoré súvisia s otázkou evolučného základu morálky, ako aj otázkou jej transcendentného charakteru. Zameria sa na skúmanie problému pôvodu a cieľa morálky, mravných noriem a hodnôt na pozadí ich naturalistickej a konštruktivistickej interpretácie.

V rámci projektu sa zameria na aktuálne koncepcie rozvinuté v rámci filozofie vedy a vedných štúdií, ktoré vyzdvihujú sociálny charakter tvorby poznania a majú konštruktivistický charakter. Osobitne sa bude venovať spôsobom, akými rod zasahuje do vedeckých praxí.

Hlavnou témou jej výskumu bude téma ľudskej prirodzenosti so zameraním na etické a sociálne dimenzie tém staroby a smrti v slovenskej filozofii a českých autorov, ktorí vo svojich etických a sociálno-filozofických úvahách reagovali na otázku konečnosti človeka.

V rámci projektu sa bude venovať témam z oblasti filozofie fyziky a matematiky. Vo filozofii matematiky bude obhajovať filozofickú pozíciu, ktorá primerane zohľadňuje tak naše realistické ako aj konštruktivistické intuície ohľadom matematických objektov a matematických právd. V oblasti filozofie fyziky sa zameria na námietky zo strany konštruktivisticky orientovaných filozofií vedy proti naturalistickému prístupu vo filozofii fyziky.

Bude pokračovať v skúmaní problému normativity v naturalistických epistemologických koncepciách. Identifikované limity vysvetlenia normativity v rámci naturalistického prístupu podrobí opozitnému pohľadu metaepistemologického konštruktivizmu s cieľom preskúmať jeho možné prínosy a problematické body pri vysvetľovaní epistemickej normativity.

Bol prijatý na miesto vedecko-výskumného pracovníka vytvoreného v rámci aktuálneho projektu od 1. 10. 2023. V projekte bude realizovať výskum naturalistických a konštruktivistických pozícií v etike a metaetike s interdisciplinárnymi presahmi.

 

V projekte pôsobila od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024. Primárne sa zaoberala naturalistickými teóriami vedomia. Zameriavala sa na limity naturalistických prístupov a ich komparáciu s konštruktivistickými prístupmi vo filozofii mysle.